1 Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ASKA WORKX BV en de klant waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
1.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met ASKA WORKX BV, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
1.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
1.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, mits anders overeengekomen.
1.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. ASKA WORKX BV en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

2 Aanbiedingen en offertes

2.1 De opgegeven prijzen zijn exclu­sief belasting, invoer­rechten en andere heffingen en/of belastingen van over­heidswege.
2.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2.3 De gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen na dagtekening van de offerte. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem opgegeven maten, eisen, specificaties en andere gegevens waarop aanbiedingen zijn gebaseerd.

2.4 Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door ASKA WORKX BV gemaakte kosten zullen worden doorberekend.
2.5 Wordt een opdracht gegeven zonder dat een prijs uitdrukkelijk is overeengekomen, dan wordt deze ongeacht in het verleden gemaakte offertes of in het verleden berekende prijzen tegen de ten tijde van de uitvoe­ring van de overeenkomst geldende prijs uitgevoerd.

2.6 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is ASKA WORKX BV daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
2.7 Een samengestelde prijsopgave verplicht niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
2.8 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2.9 Kennelijke fouten of vergissingen in offertes, aanbiedingen, folders, publicaties, afbeeldingen en tekeningen binden ASKA WORKX BV niet.

2.10 Indien aanzienlijke kosten zijn gemaakt om een aanbieding uit te brengen, zijn wij gerechtigd de daarmee gepaard gaande kosten aan de klant in rekening te brengen, ook indien geen over­eenkomst tot stand is gekomen.

2.11 ASKA WORKX BV heeft het recht om zonder opgaaf van redenen de keuze te maken om geen overeenkomst aan te gaan.

2.12 De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes gevoegd, getoond of medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden goederen. Wijzigingen in constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en/of esthetische uitvoering van de opdracht, verplichten niet tot enige vergoeding en geven de klant niet het recht betaling van het factuurbedrag op te schorten.

 

3 Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Overeenkomsten en wijzigingen daarvan komen tot stand op het moment dat de klant deze schriftelijk of elektronisch heeft geaccepteerd door middel van het sturen van een opdrachtbevestiging dan wel op het moment dat feitelijk begonnen is met de uitvoering.

3.2 wij zijn in geen geval gehouden te starten met het uitvoeren van de overeenkomst, alvorens de klant de opdrachtbevestiging voor akkoord aan ASKA WORKX BV heeft geretourneerd.

 

4 Wijziging van de overeenkomst
4.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
4.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. ASKA WORKX BV zal de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
4.3 Indien bij eventuele nabestellin­gen en/of wijziging van de overeenkomst nieuwe tekenin­gen, berekeningen, beschrijvingen, modellen of gereedschappen e.d. moet maken, kunnen de daaraan verbonden kosten voor rekening van de klant komen.

4.4 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal de klant hierover van tevoren ingelicht worden.

5 Intellectuele eigendomsrechten

5.1 Elk intellectueel eigendomsrecht waar het door ASKA WORKX BV aan klant verstrekte gegevens, tekeningen of ontwerpen betreft, verblijft bij ASKA WORKX BV. Het is aan de klant niet toegestaan om dergelijke gegevens te verveelvoudigen, openbaar te maken, ofwel te kopiëren of aan derden te verstrekken.

5.2 Al datgene dat in het kader van een offerte en/of een opdracht door ASKA WORKX BV wordt verstrekt blijft haar onvervreemdbaar eigendom, en dient op een eerste verzoek van ASKA WORKX BV onverwijld door de klant te worden geretourneerd.

 

6 Uitvoering van de overeenkomst

6.2 ASKA WORKX BV is verplicht de gegeven opdrachten uit te voeren overeenkomstig datgene dat in de overeenkomst is bepaald.

6.3 De opgedragen werkzaamheden en door uit te voeren leveranties zijn strikt beperkt tot datgene dat wij met de klant zijn overeengekomen.

6.4 In afwijking van het in lid 3 van dit artikel bepaalde kunnen nadien overeenkomen dat er meer, dan wel minder, zal worden uitgevoerd en/of geleverd dan oorspronkelijk tussen hen was overeengekomen. Het meerdere zal dan door ASKA WORKX BV aan de klant in rekening worden gebracht. Het mindere zal niet worden berekend, dan wel worden verrekend.

6.5 ASKA WORKX BV zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
6.6 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft ASKA WORKX BV het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

6.7 Derden die ingezet worden (mede) ter uitvoering van de overeenkomst kunnen ter afwering van hun aansprakelijkheid jegens de klant een direct beroep op deze algemene voorwaarden doen.
6.8 Voor zover daarop van toepassing aanvaardt ASKA WORKX BV een aan haar gegeven opdracht onder het voorbehoud dat de met betrekking daarop vereiste vergunningen, ontheffingen, toewijzingen, etc., tijdig, dat wil zeggen voordat er begonnen dient te worden met de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, zijn verleend.
6.9 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan ASKA WORKX BV de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd.

 

7 Verplichtingen van de klant

7.1 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan aangegeven is dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft ASKA WORKX BV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.

7.2 De klant dient ervoor zorg te dragen dat tijdig, dat wil zeggen voordat er begonnen dient te worden met de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, de beschikking heeft over:

 • alle met betrekking tot een gegeven opdracht vereiste, vergunningen, ontheffingen, toewijzingen, etc.;
 • de locatie waar werkzaamheden zal moeten uitvoeren, welke alsdan geheel ontruimd zal moeten zijn;
 • voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag, en/of afvoer van de bouwmaterialen en werktuigen etc., alles op aanwijzing van ASKA WORKX BV;
 • water en elektriciteit en alle redelijke benodigdheden welke voor een goede uitvoering van het werk nodig zijn;
 • alle gegevens, waaronder tekeningen, aangaande al datgene dat zich in, en/of op, en/of aan, en/of onder de locatie bevindt, zoals kabels, leidingen, buizen etc.

7.4 De klant dient op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang te geven tot de plaats(en) waarin of waarop de werkzaamheden dienen te worden verricht. De plaats(en) dient c.q. dienen te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften;

7.5 De klant dient ervoor zorg te dragen dat voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor het inzamelen van (bouw)afval of heeft dit in de overeenkomst vastgelegd dat dit door ASKA WORKX BV verzorgd wordt.

7.6 De klant dient ervoor te zorgen, dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van ASKA WORKX BV of door hem ingeschakelde derde(n) behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het door ASKA WORKX BV uit te voeren werk daardoor geen vertraging ondervindt.

7.7 Voor zover de klant in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zich verbonden heeft tot de levering van bepaalde materialen en/of het verrichten van bepaalde werkzaamheden, is de klant verantwoordelijk voor het tijdig leveren en/of uitvoeren. Indien dit niet tijdig geschiedt, is de klant hiervoor aansprakelijk.

7.8 Voor zover de klant verantwoordelijk is voor vertragingen bij het begin en tijdens het uitvoeren van de te verrichten werkzaamheden, is de klant aansprakelijk voor de door haar geleden en te lijden schade.

7.9 Indien de door of namens de klant gegeven of bevestigde afmetingen op basis waarvan de te leveren goederen met toebehoren zijn gebaseerd, niet overeenkomen met de werke­lijke afmetingen, rekening houdend met de in de overeenkomst of de opdrachtbevestiging opgenomen tolerantie, heeft ASKA WORKX BV recht op betaling door de klant van alle kosten van de aanpassing van de door ASKA WORKX BV te leveren goederen. Indien aanpassing niet mogelijk blijkt te zijn, zal de klant alle ter zake gemaakte kosten zoals arbeidsloon en materiaalverbruik vergoeden. De levertijd wordt in dit geval zodanig verlengd als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.

7.10 Indien door ASKA WORKX BV of door ASKA WORKX BV ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de klant of een door klant aangewezen locatie, draagt de klant kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

7.11 De klant staat toe naamsduidingen en reclame op het werkterrein of aan het werk aan te brengen en dat tekeningen en ander beeldmateriaal door ASKA WORKX BV voor reclamedoeleinden gebruikt mag worden zonder gebruik van privé gegevens.

 

8 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

8.1 Indien ASKA WORKX BV aan de klant bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is de klant gehouden het terbeschikkinggestelde binnen 8 dagen na de oplevering in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren.
8.2 Indien de klant, om welke reden dan ook, na daartoe strekkende aanmaning, in gebreke blijft met de onder lid 1 van dit artikel genoemde verplichting, heeft ASKA WORKX BV het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de klant te verhalen.

 

9 Bouwmaterialen

9.1 ASKA WORKX BV zal bij het uitvoeren van de opdracht waar het de daarbij door haar te leveren en te verwerken bouwmaterialen aangaat, gebruik maken van bouwmaterialen in de normaal gangbare handelskwaliteit.

9.2 Een geringe afwijking in een eigenschap van een bouwmateriaal, welke dan ook, zal door de klant geen reden zijn om het gebruik daarvan af te wijzen. Bij een beoordeling of het in een voorkomend geval al dan niet om een geringe afwijking gaat, zal er worden uitgegaan van een gemiddelde van het desbetreffende bouwmateriaal.

9.3 De uit het werk komende bouwmaterialen, waarvan de klant heeft verklaard dat hij ze wenst te behouden, dienen door hem van het werk te worden verwijderd. Alle andere bouw­materialen worden door ASKA WORKX BV afgevoerd, onvermin­derd de aansprakelijkheid van de klant.

9.4 Voor de aangevoerde bouwmaterialen draagt de klant het risico van verlies en/of beschadiging vanaf het moment waarop deze bouwmaterialen op het werk zijn aangevoerd gedurende de tijd dat deze daar buiten de normale werktijden onder toezicht van de klant verblijven.

9.5 Materialen die over blijven na aanleiding van inhoud van verpakkingen of calculatieoverschot, worden niet door ASKA WORKX BV retour genomen.

 

10 Garantie

10.1 Indien zich in de bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruikte materialen of in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, zullen wij terugvallen op de garantiebepalingen van de leverancier.

10.2 ASKA WORKX BV garandeert gedurende een periode van 1 jaar te rekenen vanaf de datum van eerste oplevering de deugdelijkheid van door ASKA WORKX BV uitgevoerde installaties, bouwkundige werkzaamheden en tegelwerkzaamheden. Deze garantie komt de klant toe onverminderd de rechten of vorderingen die de wet de klant toekent.
10.3 Op van derden betrokken materialen of goederen wordt door ASKA WORKX BV niet meer garantie gegeven dan aan haar door haar leverancier wordt gegeven.

10.4 Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die het gevolg zijn van:

 • normale slijtage;
 • onoordeelkundig gebruik;
 • niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
 • wijzigingen of reparaties door de klant of door derden;
 • brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen;
 • schade veroorzaakt door derden;
 • gebreken van bouwkundige aard, waaronder begrepen werking van de constructie en/of verlies van samenhang van de ondergrond;
 • enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

10.5 De klant is verplicht zo spoedig mogelijk na de constatering van een gebrek ons daarvan schriftelijk of elektronisch op de hoogte te stellen.

 

11 Annuleringen

In het geval dat de klant een aan ASKA WORKX BV gegeven opdracht annuleert, zal de klant alle reeds in het kader van de opdracht gemaakte kosten (aanschaf grondstoffen, ontwerpkosten, materialen, loonbetalingen, etc.) vergoeden.

 

12 Leveringstermijnen

12.1 De door ASKA WORKX BV opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.

12.2 In een geval dat enig door haar geoffreerde, dan wel bevestigde, termijn van levering en/of oplevering overschreden wordt, kan daarvan aan ASKA WORKX BV slechts een verwijt worden gemaakt voor zover een dergelijke overschrijding aan haar doen en/of laten valt toe te schrijven.

12.3 In het geval dat een overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven ten gevolge van een gebeurtenis, zoals verder omschreven in artikel 16 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

12.4 Alle vervoers- en leveringskosten zijn voor rekening van de klant, en mogen door ASKA WORKX BV aan de klant in rekening worden gebracht.

 

13 Oplevering

13.1 Een uitgevoerd werk, dan wel project, wordt geacht aan de klant te zijn opgeleverd op het tijdstip dat zij aan de klant te kennen geeft dat het betreffende werk, dan wel project, gereed is, dan wel op het tijdstip dat de klant het betreffende werk, dan wel project, in gebruik heeft genomen.

13.2 De klant wordt geacht direct na oplevering van een werk, tot de inspectie daarvan over te gaan, en daaraan geconstateerde gebreken terstond schriftelijk en te melden binnen een termijn van 10 dagen.

13.3 Na melding zoals verwoord in lid 2 van dit artikel is ASKA WORKX BV verplicht om het gebrek te verhelpen, onverminderd het recht om zich te beroepen op overmacht. Installaties gebeuren conform de normeringen van het WTCB. In zoverre de plaatsing aan deze normeringen voldoet, kan zij op geen enkele wijze aanzien worden als gebrekkig.

13.4 De klant is verplicht de gelegenheid te geven het gebrek te verhelpen.

 

14 Betalingen

14.1 ASKA WORKX BV is gerechtigd bij een opdracht (bevestiging) boven € 500 en voor ten hoogste 25% van het eindbedrag vooruitbetaling te verlangen indien hij dienaangaande voldoende financiële zekerheid stelt.

14.2 Bij aanvang van de werken is de installateur gerechtigd om 50% van de totaalprijs van de werken in rekening te brengen, de betaling van deze factuur geschied binnen de 7 dagen voldaan te worden.

14.3 Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient de installateur bij de klant de eindafrekening in. Op deze factuur zullen ook eventuele meer- en minderwerken in rekening gebracht worden.

14.4 Indien betaling van het factuurbedrag niet binnen 30 dagen is verricht, hebben wij het recht de op dat moment geldende wettelijke rente in rekening brengen tot het moment van voldoening van het volledige factuurbedrag. Indien de klant na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan ASKA WORKX BV de vordering uit handen geven, in welk geval de klant naast het dan verschuldigde totale factuurbedrag en wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

14.5 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van ASKA WORKX BV op de klant onmiddellijk opeisbaar.

 

15 Aansprakelijkheid en verjaring

15.1 ASKA WORKX BV kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

 • een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals verder omschreven in artikel 19 van deze algemene voorwaarden:
 • enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.

15.2 ASKA WORKX BV is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, indien de klant zijn verplichtingen welke volgen uit de overeenkomst, deze algemene voorwaarden of de wet niet naar behoren is nagekomen.

15.3 ASKA WORKX BV is nimmer aansprakelijk voor schade aan en/of verlies of vernietiging van goederen van de klant, veroorzaakt door verborgen omstandigheden en/of goederen achtergelaten door de klant voor de aanvang van de werkzaamheden.

15.4 Tenzij deze afwijkingen kenbaar behoorde te zijn, is ASKA WORKX BV niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook voortvloeiend of te wijten aan afwijkingen in het onroerend goed van de klant, zoals, maar zeker niet beperkt tot, scheurvorming in betegelde muren welke zijn ontstaan door het scheuren van achterliggende wanden.

15.5 ASKA WORKX BV is niet aansprakelijk voor scheur- en/of gatvorming welke tijdens het verhakken van leidingen is ontstaan aan de achterzijde van een muur en kan aantonen dat deze scheur- en/of gatvorming veroorzaakt is door een voorafgaande reparatie.

15.6 ASKA WORKX BV is niet aansprakelijk voor scheurvorming aan achterzijden van wanden waar tegels afgehakt worden, welke is veroorzaakt doordat het cement tussen metselstenen tijdens de bouwfase van de woning te snel is gedroogd en de metselstenen derhalve los op elkaar liggen.

15.7 ASKA WORKX BV is niet aansprakelijk voor het werken en/of uitzetten van deuren e.d. hetgeen veroorzaakt is doordat bij een renovatie, door bijvoorbeeld stucwerkzaamheden, vocht is vrijgekomen.

15.8 ASKA WORKX BV is niet aansprakelijk voor schade, welke dan ook, doordat de aardingsinstallatie van de klant niet voldoet aan de huidige norm.

15.9 ASKA WORKX BV is slechts op de vergoeding van een schade, welke dan ook, en door welke oorzaak dan ook, aan te spreken voor zover een schade het bedrag waarvoor zij zich voor schade heeft verzekerd niet te boven gaat.

15.10 De eventuele aansprakelijkheid van ASKA WORKX BV voor gebreken welke betrekking hebben op de geleverde materialen, is beperkt tot de voor het geleverde overeengekomen prijs.

15.11 ASKA WORKX BV is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door sanitair, kranen en andere materialen die niet door haar of door haar leverancier zijn geleverd.

15.12 ASKA WORKX BV is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade, van welke aard ook, doordat is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid kenbaar behoorde te zijn.

15.13 ASKA WORKX BV is nimmer gehouden tot het vergoeden van gevolgschade, door welke gebeurtenis een dergelijke schade dan ook is ontstaan.

15.14 Indien ASKA WORKX BV materiaal of gereedschappen uitleent aan derden, aanvaardt ASKA WORKX BV geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door de gebruiker, aan wie het materiaal en/of gereedschap is uitgeleend.

15.15 De klant is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de zaken, materialen, gereedschappen en machines e.d. die ASKA WORKX BV tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de klant heeft opgeslagen.

15.16 ASKA WORKX BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies in, de klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.

15.17 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ASKA WORKX BV of haar ondergeschikten.

16.18 Alle aanspraken jegens ASKA WORKX BV die niet binnen 2 jaar na hun ontstaan schriftelijk bij ASKA WORKX BV zijn ingediend, vervallen door verjaring.

 

 

16 Vrijwaring

De klant vrijwaart ASKA WORKX BV voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan ASKA WORKX BV toerekenbaar is. Indien ASKA WORKX BV uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de klant gehouden ASKA WORKX BV zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is ASKA WORKX BV, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van ASKA BV en derden daardoor ontstaan, komen voor rekening en risico van de klant.

 

17 Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden worden gebracht.

 

18 Overmacht

18.1 Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van ASKA WORKX BV liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: onwerkbaar weer als gevolg van welke weersomstandigheden dan ook; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren, zowel hier te lande als in landen van herkomst van materialen, verlies of beschadigingen van goederen bij het transporteren daarvan, het niet of niet tijdig leveren van goederen aan ASKA WORKX BV door haar leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van ASKA WORKX BV of van haar leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van ASKA WORKX BV of haar leverancier, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; het opleggen van heffingen, of het nemen door de overheid van andere maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.

18.2 Bij het zich voordoen van een gebeurtenis, zoals aangegeven in lid 1 van dit artikel zal ASKA WORKX BV niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan, maar zal zij tevens vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot levering, dan wel het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering en/of uitvoering, zoals overeengekomen, zal de overeenkomst beschouwd worden als geannuleerd, dan wel als te zijn ontbonden. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, te leveren en/of uit te voeren, zullen zowel ASKA WORKX BV als de klant, eventueel onder aanpassing van de door de klant te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.

18.3 Voor zover ASKA WORKX BV ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ASKA WORKX BV gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst is.

 

19 Ontbinding

19.1 ASKA WORKX BV is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

19.2 Voorts is ASKA WORKX BV bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

19.3 ASKA WORKX BV is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst ter kennis is gekomen, omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

 

20 Geheimhouding

20.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
20.2 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak ASKA WORKX BV gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en ASKA WORKX BV zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is ASKA WORKX BV niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

20.3 Een klant is verplicht er zorg voor te dragen dat geen enkel gegeven van door ASKA WORKX BV bij de uitvoering van de opdracht gebruikte materialen en goederen, alsmede van ten behoeve daarvan gebruikte tekenen, in woord of geschrift, of op welke wijze dan ook, aan een derde bekend wordt. Het is met name niet toegestaan om kopieën te maken van een opgestelde offerte en de daarbij behorende bescheiden.

20.4 ASKA WORKX BV behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

21 Slotbepalingen

21.1 ASKA WORKX BV behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op de bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. ASKA WORKX BV zal de wijziging tijdig bekend maken en de wijzigingen treden 30 dagen na schriftelijke bekendmaking in werking.

21.2 ASKA WORKX BV en de klant zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
21.3 Op elke overeenkomst tussen ASKA WORKX BV en de klant is Belgisch recht van toepassing.

 

© 2022 · Algemene Voorwaarden